Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna,choinek i sadzonek

Regulamin kupna oraz sprzedaży drewna w ramach handlu detalicznego

 1. Do podmiotów uprawnionych do nabywania drewna na rynku detalicznym zalicza się:
  1. niebędące przedsiębiorcami osoby fizyczne,
  2. podmioty nienależące do sektora instytucjonalnego przedsiębiorców, jeżeli drewno jest nabywane przez te osoby i podmioty na własne potrzeby jako:
   1. opał, służący do ogrzewania obiektów własnej infrastruktury technicznej,
   2. materiał budowalny do wykorzystania na własne potrzeby (m. in. budowa, przebudowa czy remont własnych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, ogrodzeń, drewnianych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, ogrodowej, łowieckiej, itp.).
 2. Wszystkie podmioty gospodarcze nabywające drewno na rynku detalicznym, zobowiązane są do podpisania w momencie zakupu surowca drzewnego, oświadczenia o niewykorzystywaniu nabywanego drewna na cele handlowe stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszego regulaminu.
 3. Detaliczna sprzedaż drewna na warunkach samowyrobu prowadzona jest na podstawie podpisanego przez zainteresowanego samowyrobem Oświadczenia (załącznik nr 1b do niniejszego regulaminu).
 4. Przed wydaniem zgody na pozyskanie drewna osoba wydająca zezwolenie na samowyrób zobowiązana jest do zapoznania osób zainteresowanych z:
 5. zasadami samowyrobu obowiązującymi w Nadleśnictwie,
 6. zasadami zachowania się w lesie,
 7. występującymi zagrożeniami na wskazanej pozycji,
 8. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest wyłącznie w formie przedpłaty w leśnictwach (po wcześniejszym uzgodnieniu) i biurze Nadleśnictwa Karwin od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach 730-1330.
 9. Dokumentem stanowiącym dowód sprzedaży/zakupu drewna w detalu jest asygnata wraz z paragonem lub faktura. Wyżej wymienione dokumenty stanowią również dowód upoważniający do wydania i wywozu drewna z lasu.
 10. Wydawanie i wywóz drewna zakupionego w sprzedaży detalicznej odbywa się w dni robocze. Wywóz w innym dniu dopuszczalny jest na wniosek Kupującego w porozumieniu z Leśniczym.
 11. Nabywcę obowiązuje 14 dniowy termin wywozu drewna licząc od dnia następnego po dokonaniu sprzedaży. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu. Administracja leśna nie odpowiada za zakupiony surowiec, a nabywca nie może rościć do sprzedającego pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego z tytułu opóźnionego odbioru, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego surowca.
 12. Kupujący lub odbierający surowiec drzewny składa podpis, na dokumentach związanych ze sprzedażą drewna i jego wydaniem, w formie czytelnego podpisu, który pozwala na identyfikację osoby, która go złożyła.
 13. Regulamin niniejszy należy podać do wiadomości nabywców drewna w sposób przyjęty w leśnictwie.

Sprzedaż sadzonek:

Niewielkie ilości sadzonek można kupić w szkółce leśnej nadleśnictwa (sprzedaż na paragon).

Większe ilości można kupić w biurze nadleśnictwa (wystawiamy fakturę Vat).

Dodatkowe informacje:

Cennik na drewno znajduje się w materiałach do pobrania. 

Cennik na sadzonki znajduje się w w materiałach do pobrania.

Cennik sprzedaży nasion i szyszek znajduje się w w materiałach do pobrania.

Zasady sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Karwin, znajdują się w materiałach na dole strony (Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Karwin.