Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Karwin, Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko

Nadleśnictwo Karwin mieści się na terenie ogrodzonym zarządzanym przez Nadleśnictwo Karwin w jednym budynku biurowym. Teren Nadleśnictwa jest ogrodzony od strony północnej, zachodniej oraz południowej. Od strony wschodniej budynek przylega bezpośrednio do chodnika prowadzącego przy ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku.

Budynek posiada dwie kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać jednocześnie około 50 osób. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony południowo- wschodniej, od strony ulicy Pierwszej Brygady 18 w Drezdenku. Usytuowane jest na poziomie jednego schodka przed drzwiami głównymi. Wejście dodatkowe znajduje się od strony południowej, w sąsiedztwie parkingu wewnętrznego przeznaczonego dla gości oraz petentów Nadleśnictwa Karwin. Usytułowane jest na poziomie jednego schodka przed drzwiami wejściowymi. Przy wejściu dodatkowym znajduje się dzwonek nie przystosowany do korzystania dla osób z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózku inwalidzkim).

Petenci i goście niepełnosprawni ruchowo obsługiwani są wejściem dodatkowym (od strony parkingu wewnętrznego), które prowadzi bezpośrednio do punktu rejestracji odwiedzających budynek Nadleśnictwa Karwin.

Pojazdy parkowane są na parkingach wewnętrznych. Parking dla gości umiejscowiony jest na ogrodzonym terenie w pobliżu dodatkowego wejścia do budynku biurowego. Parking dla pracowników mieści się z tyłu budynku (od strony zachodniej). Parkingi nie posiadają wyznaczonych i oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na kondygnacji "0”, dostęp do kondygnacji „1” przy użyciu schodów.

Drzwi wejściowe oraz przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm. Drzwi poszczególnych pomieszczeń mają szerokość minimalną 80 cm.

Korytarz na kondygnacji „0” przebiega na równym poziomie. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku jest toaleta na kondygnacji „0” nieprzystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma petli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników działu administracyjno-gospodarczego, posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr + 48 95 762 05 90 lub e-mailowo: karwin@szczecin.lasy.gov.pl