Wydawca treści Wydawca treści

Obszary natura 2000

Natura 2000 jest to spójna europejska sieć ekologiczna, której celem jest ochrona wybranych elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. Sieć obszarów obejmuje: 

- obszary specjalnej ochrony ptaków, tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej dla ochrony siedlisk ptaków. Są to obszary wyznaczone, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju,

- specjalne obszary ochrony siedlisk, tworzonych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Są to obszary wyznaczone, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków.

W zasięgu działania Nadleśnictwa Karwin znajdują się:

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków:

- Dolina Dolnej Noteci (kod obszaru PLB080002) obejmuje szeroką dolinę rzeczną, poprzecinaną licznymi kanałami z pozostałościami starorzeczy i kompleksami torfianek. Na większości obszaru prowadzona jest średnio intensywna i ekstensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa.

Występuje tu co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: kania czarna, kania ruda , rybitwa czarna; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, kropiatka. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź czarnodzioby oraz gęsi. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego.

Największym zagrożeniem dla tego obszaru jest urbanizacja terenu, zaniechanie gospodarki pastwiskowej, melioracje, regulacja - prostowanie koryt rzecznych, zanieczyszczenie wód,

- Puszcza Notecka (kod obszaru PLB300015) obejmuje zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty. Jest to największy w Polsce obszar wydm śródlądowych. Na terenie obszaru znajduje się ponad 50 jezior, pochodzenia wytopiskowego.

Występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika, kani czarnej i kani rudej, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąk, podgorzałka, puchacz, rybołów, trzmielojad, gągoł, nurogęś; w stosunkowo wysokiej liczebności występuje bocian czarny, błotniak stawowy, ortolan i żuraw. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego bielika. Ogromny obszar leśny ten jest ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków i ssaków. Jest to jedyna stała w ostatnich latach ostoja wilka w zachodniej Polsce. Występuje tu 9 gatunków storczyków.

Zagrożenia spowodowane są głównie przez wypalanie roślinności, zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, wylewanie ścieków, czyszczenie stawów i usuwanie mułu dennego, składowanie odpadów organicznych, gradacje szkodników i pożary, wyrąb drzew, usuwanie martwego drewna z lasu, lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów niekomunalnych, płoszenie ptaków, niszczenie gniazd, penetrowanie siedlisk, polowanie w terminach niedozwolonych.

Lasy Nadleśnictwa Karwin prawie w całości znajdują się w tym obszarze.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk:

- Ujście Noteci (kod obszaru PLH080006) obejmuje węzeł hydrograficzny ujścia Noteci i Warty z dużymi obszarami zalewowymi, ekstensywnie zagospodarowanymi. Zachowany fragment lasów łęgowych na lewym brzegu Warty. Na stromym zboczu doliny Warty, powyżej zabudowy wsi Santok, zachowane płaty muraw kserotermicznych.

Jest to ważny obszar występowania wilgotnych ekosystemów, typowych dla dolin dużych rzek  z dobrze zachowanymi lasami łęgowymi. Zachowane są także płaty interesujących muraw kserotermicznych na zboczach doliny. Stwierdzono występowanie 6 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków.

Największym zagrożeniem dla tego obszaru jest urbanizacja terenu oraz zarastanie muraw kserotermicznych.

 W zasięgu terytorialnym działania nadleśnictwa znajduje się bardzo niewielki fragment tego obszaru, nieobejmujący  lasy państwowe.

- Bory chrobotkowe Puszczy Noteckiej (kod obszaru PLH080032) obejmują 5 kompleksów leśnych położonych na terenie Nadleśnictw Karwin i Międzychód. Teren ten jest płaski lub (miejscami – na lokalnych wyniesieniach wydmowych) sfalowany. Poziom wód gruntowych jest bardzo niski. Brak jest cieków wodnych. Na zdecydowanej większości swojej powierzchni Obszar stanowi mozaikę boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum i suboceanicznego boru świeżego Leucobryo-Pinetum. Skoncentrowane są tam najpełniej wykształcone fragmenty boru chrobotkowego na terenie zachodniej części Puszczy Noteckiej.

Zagrożeniem dla tego obszaru jest nawożenie mineralne stosowane w gospodarce leśnej, które w dłuższej perspektywie spowodować może użyźnienie podłoża, co wywoła nadmierny rozwój mszaków i roślin zielnych i stopniowe eliminowanie z runa porostów, a tym samym zatracanie cech Cladonio-Pinetum.

Specyfika środowiska (przede wszystkim mała wilgotność podłoża i warstwy przyziemnej) czyni obszar – bardziej niż inne zbiorowiska leśne – podatnym na wybuch i łatwe rozprzestrzenianie się pożarów.

Monokultury sosnowe ze znikomym udziałem drzew liściastych są narażone na gradacje owadzich szkodników,

- Jeziora Gościmskie (kod obszaru PLH080036) położone są na północnych obrzeżach Puszczy Noteckiej w granicach gminy Drezdenko. Lasy administrowane są przez Nadleśnictwo Karwin i w niewielkim fragmencie przez Nadleśnictwo Międzychód. Obszar ten charakteryzuje się największym skupieniem jezior w zachodniej części Puszczy Noteckiej. Jeziora mają w większości pochodzenie rynnowe i wytopiskowe. Teren posiada urozmaiconą rzeźbę terenu (skarpy nadjeziorne, lokalne pradolinki i wyniesienia), bogactwo zbiorowisk roślinnych (bory, łęgi, buczyny, dąbrowy) i dużą liczbę jezior. Jest bardzo wartościowy pod względem rekreacyjnym i atrakcyjny turystycznie.

Zagrożeniem dla tego obszaru jest gospodarka leśna (niezgodna z ekologicznymi zasadami w zakresie chronionych tu typów lasu), wypalanie, nadmierna, niekontrolowana penetracja turystyczna.