lista aktualności lista aktualności

Punkty czerpania wody jako element leśne infrastruktury przeciwpożarowej

W lasach można natrafić na punkty czerpania wody. Dojazdy do takich miejsc są odpowiednio oznakowane - tabliczkami informującymi o drogach pożarowych, wskazujące kierunek dojazdu do miejsc czerpania wody . Wszystko po to, by troszczyć się o las, który płonie niestety bardzo szybko - zwłaszcza w naszych rejonach, szczególnie narażonych na pożary, ze względu zarówno na suchość ściółki i niski poziom opadów.

Rysunek 1. Drogowskaz dojazdowy do punktu czerpania wody

Punkty czerpania wody rozumiany jest, jako zorganizowany w terenie obiekt służący do poboru wody do celów ochrony przeciwpożarowej. Powinien zapewniać dostęp do wody w sposób umożliwiający jej pobranie za pomocą sprzętu, którym dysponują okoliczne jednostki ochrony przeciwpożarowej. Przedkłada się to na wytyczenie i utrzymanie, co najmniej ścieżki umożliwiającej przejście z pompą pływającą i jej sprawienie, wykonanie schodkowego zejścia z brzegu w głąb cieku, ewentualnie przygotowanie placu tuż przy akwenie w celu sprawienia motopompy.

Stanowisko czerpania wody to służące do poboru wody miejsca ustawienia pomp pożarniczych. Stanowisko takie powinno charakteryzować się:

  • swobodnym dostępem do źródła wody,
  • możliwością stabilnego rozstawienia i pracy pomy
  • pobieraniem wody z głębokości nie większej niż 4 m, licząc między lustrem wody a poziomem stanowiska czerpania wody oraz powinno być wyposażone w stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.
  • znajdować się w odległości nie większej niż 3m od punktu poboru wody

Miejsce odbioru wody (MOW) jest miejscem ustawienia pojazdów pożarniczych podczas tankowania wody, do którego wyprowadzono przewody tłoczne. Powinno ono m.in. zapewniać:

  • nawierzchnię gruntową lub utwardzoną o nośności, co najmniej 10 t i nacisku osi 5 t,
  • możliwość wzajemnego minięcia się samochodów,
  • skrajnie o szerokości co najmniej 6 m i wysokości 4 m,
  • oddalenie od stanowiska czerpania wody z zachowaniem bezpośredniej widzialności.

Dojazd do miejsca odbioru wody to nic innego, jak droga prowadząca od najbliższej drogi publicznej lub leśnej stanowiącej dojazd pożarowy o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Powinien być zorganizowany w postaci pętli (objazdu pętlicowego), a w uzasadnionych przypadkach – placu manewrowego i gwarantować bezkolizyjny ruch.

Zapas wody w zbiorniku do celów gaśniczych powinien wynosić minimum 50 m3. Taki zbiornik umieszcza się jak najdalej od drzew liściastych, z uwagi na zaśmiecanie opadającymi liśćmi i duży pobór wody w przypadku braku specjalnego uszczelnienia dna i boków zbiornika. Stanowiska czerpania wody w terenie mogą być oddalone od siebie w nieprzekraczalnym promieniu 3km.

Zbiornik powinien być podzielony na dwie części według przeznaczenia:

  • część ogólnodostępną, stanowiącą poidło dla zwierząt z odpowiednio wzmocnionym dostępem i dnem,
  • część niedostępną (ogrodzoną) z miejscem poboru wody (punktem czerpania) przez pompy stanowiące wyposażenie straży pożarnej (w tym przez pompę pływającą)

Rysunek 2. Schemat wielofunkcyjnego zbiornika wodnego

 

Źródło: https://www.ppoz.pl/index.php/ratownictwo-i-ochrona-ludnosci/1646-woda-w-lesie