Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Karwin znajduje się pięć rezerwatów przyrody:

- „Lubiatowskie Uroczyska"  został utworzony w 2000 roku na mocy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego. Jest rezerwatem krajobrazowym częściowym o powierzchni 188,42 ha, z czego 65,99 ha stanowi jezioro Lubiatówko. Powołany został dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, a także ochrony biotopu ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością.
Rezerwat znajduje się około 14 km od miejscowości Drezdenko, gdzie mieści się siedziba Nadleśnictwa Karwin, a także około 3 km od wsi Gościm. Rezerwat został udostępniony dla ruchu turystycznego, w tym celu stworzono leśną ścieżkę edukacyjną.

- ,,Łabędziniec''  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem faunistycznym częściowym o powierzchni 2,90 ha, obejmującym pięć malowniczo położonych wysp na jeziorze Lubiatówko, w Leśnictwie Solecko. Przedmiotem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk stanowiących miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego, a w szczególności łabędzia niemego, czapli siwej, żurawia, kormorana czarnego.

- ,,Czaplenice''  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem leśnym częściowym o powierzchni 7,59 ha, położonym na półwyspie pomiędzy jeziorem Solecko a Lubiatówko, w Leśnictwie Solecko. Pierwotnym celem ochrony było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia z kolonią czapli siwej. W 2002 roku obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego stwierdzono zmianę głównego przedmiotu ochrony na zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenie.

  - „Czaplisko"  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem leśnym częściowym o powierzchni 2,85 ha, położonym na zachodnim brzegu jeziora Łąki, w Leśnictwie Kościelec.
Pierwotnym przedmiotem ochrony było zachowanie miejsca występowania kolonii lęgowej czapli siwych, które gniazda założyły w koronach starych sosen. Z czasem  ptaki opuściły to miejsce. Obecnym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia, 

 - ,,Goszczanowskie Źródliska''  został utworzony zarządzeniem nr 17/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.  Jest rezerwatem leśnym o powierzchni 22,61 ha, obejmującym południowy brzeg Stawu Goszczanowskiego na odcinku ok. 2,4 km, strome zbocza oraz leżące w części wschodniej: bagna i suche wrzosowiska. Celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych - łęgu źródliskowego wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie, hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo-lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sprawdzono bezpieczeństwo podczas letnich obozów harcerskich

Sprawdzono bezpieczeństwo podczas letnich obozów harcerskich

Z inicjatywy Starosty Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego pana Bogusława Kierusa dnia 16 lipca 2021 roku w obszarze Nadleśnictwa Karwin, zorganizowano terenową sesję. Mającą na celu sprawdzenie warunków wypoczynku letniego leśnych obozowisk harcerskich. W ramach narady spotkano się z harcerzami: Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski: Szczep Puszcza Niepołomice, 6 KDH „Leśni Ludzie” i 19 KDL oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Wielkopolskiego 16 Poznańska Drużyna Harcerzy im. gen. Józefa Zachariasza Bema.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego Bogusław Kierus, Burmistrz Drezdenka Pani Karolina Piotrowska, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz pracownicy Nadleśnictwa Karwin. Głównym tematem spotkania była kwestia bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku harcerzy. Sprawdzono miejsca zbiórki do ewakuacji czy zaplecze techniczne obozów. Co więcej zapoznano się z realizowanym przez poszczególne podobozy programem czy interesującymi obyczajami panującymi w obozach.

W obecnym roku w terenie Nadleśnictwa Karwin, rezerwację miejsc obozowych dokonały cztery zgrupowania. Obozują w sąsiedztwie malowniczych jezior Podgórne, Źródlane oraz Solecko. Nadleśnictwo Karwin od wielu lat jest przyjazne dla harcerzy. Na przestrzeni ostatnich czterech lat w naszym terenie obozowało 16 grup harcerzy przynależących do różnych okręgów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Związku Harcerstwa Polskiego.