Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Rozpoczęliśmy sezon ochrony pożarowej lasów

Rozpoczęliśmy sezon ochrony pożarowej lasów

W zeszłym tygodniu, rozpoczęliśmy tegoroczny sezon ochrony pożarowej lasu, który potrwa do aż do późnej jesieni. Do tego czasu liczna grupa ludzi, wspomaganych przez zastępy ochotniczej oraz państwowej straży ogniowej, będzie starać się nie dopuścić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia w zachodnich lasach Puszczy Noteckiej.

W sezonie ochrony przeciwpożarowej lasów po stronie Nadleśnictwa Karwin zaangażowani są min.:

 • pełnomocnicy nadleśniczego do spraw ochrony pożarowej,
 • kierowcy samochodu patrolowo-gaśniczego,
 • dyżurni punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD),
 • koordynator ochrony p-poż po stronie Nadleśnictwa Karwin,
 • obserwatorzy dostrzegalni pożarowych,
 • piloci oraz mechanik samolotów patrolowo-gaśniczych stacjonujących w Leśnej Bazie Lotniczej w Lipkach Wielkich,
 • pracownicy służby leśnej biorący udział w patrolach czy pilnowaniu pożarzysk.
 • robotnicy leśni zaangażowani podczas walki z żywiołem czy pilnowaniu pożarzysk.

Infrastruktura ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Karwin obejmuje:

 • Leśną Bazę Lotniczą w Lipkach Wielkich, gdzie stacjonują dwa samoloty patrolowo-gaśnicze typu Dromader,
 • dwie dostrzegalnie pożarowe – Leśnictwa Wilcze Doły i Kalinówek,
 • liczne punkty czerpania wody,
 • strategiczny punkt czerpania wody,
 • plan manewrowy,
 • samochód patrolowo-gaśniczy,
 • punkt alarmowo-dyspozycyjny wyposażony w stałą łączność radiową.

Lasy Państwowe rok rocznie przy dobrej współpracy ze strażą ogniową oraz liczną grupą osób zaangażowanych w ochronę pożarową, dbają o ciągłość życia drzewostanów. Infrastruktura przeciwpożarowa jest nieustanie modernizowana co niesie za sobą ogromne nakłady finansowe.

W zeszłym roku Nadleśnictwo Karwin przeżyło tragiczny rok, odnotowując ponad czterdzieści! Pożarów lasu. Niestety w dużej mierze spowodowane były czynnikiem ludzkim – podpaleniem z premedytacją. Podpalacza pomimo wyznaczonej nagrody nie udało się uchwycić.

Życzymy sobie wzajemnie, aby ten rok okazał się spokojniejszy. Las pali się szybko, odnawia się latami.