lista aktualności lista aktualności

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

W projekcie pn. "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" (OPL) udział bierze siedem jednostek z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Są to Nadleśnictwa: Gryfino, Karwin, Mieszkowice, Międzychód, Rzepin, Różańsko oraz Skwierzyna.

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 944 030,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 782 466,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 915 079,10 zł

 

Liczba obszarów Natura 2000, na których są lub prowadzone będą działania: 91

Liczba RDLP realizujących projekt: 15

Liczba nadleśnictw realizujących projekt: 98