Wydawca treści Wydawca treści

O nadleśnictwie - schemat organizacyjny

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych oraz nadzoruje działalność ośrodków hodowli zwierzyny i Leśnego Ośrodka Nasiennego.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez jednego inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz, który jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym kierownika gospodarstwa pomocniczego.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw informatycznych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw związanych z IT.

Stanowisko do spraw edukacji i promocji podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należą: prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa, Biuletynu Informacji Publicznej i fan page'u nadleśnictwa na Facebooku.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Leśnictwa Obrębu Karwin:

    Leśnictwo Ustronie - Artur Kaczmarek
    Leśnictwo Grotów - Zenon Rolbiecki
    Leśnictwo Sonsówka - Zbigniew Kowalczyk
    Leśnictwo Odyniec - Jakub Stando
    Leśnictwo Lubiatów - Andrzej Filistowicz
    Leśnictwo Irena - Marek Iwańczuk
    Leśnictwo Wilcze Doły - Ryszard Wielkopolski
    Leśnictwo Solecko - Mariusz Opiela
    Leśnictwo Kościelec - Tomasz Sznajder
    Leśnictwo Bukowo - Danuta Bednarek
    Leśnictwo Kalinówek - Andrzej Bednarek
    Leśnictwo Lipki Wielkie - Tadeusz Szafrański
    Leśnictwo Gościnowo - Roch Kaczorowski

Gospodarstwo Szkółókarskie

     Szkółka Leśna Gościm - w zastępstwie Jakub Stando


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Pożary lasu - dowiedz się więcej

Pożary lasu - dowiedz się więcej

Za nami najtrudniejszy od lat sezon pożarowy. Liczne niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia w trakcie długotrwałej suszy kosztowało służby pożarnicze mnóstwo pracy. Dzięki wspólnym działaniom udało się uniknąć najgorszego – wielkopowierzchniowego pożaru Puszczy Noteckiej. Edukacja to jedna z najefektywniejszych broni podczas walki z plagą pożarów, aby ustrzec się kolejnych podpaleń warto pogłębiać wiedzę na temat pożarów. W tym celu popełniliśmy kilka publikacji. Między innymi na temat dostrzegalni pożarowych, punktów czerpania wody czy samolotów patrolowo-gaśniczych (znajdziecie je w zakładce Informacje-Aktualności) Teraz czas na same pożary…

Pożary lasów zaliczane są do pożarów zewnętrznych, w których spalanie materiałów palnych odbywa się przy dużym udziale powietrza (tlenu). Wszystkie pożary zaczynają się na pokrywie gleby. Szybkość jego rozwoju uzależniony jest od rodzaju i wilgotności materiałów palnych, a także od panujących w danym czasie warunków atmosferycznych. Średnia temperatura zapalenia się materiałów leśnych mieści się w granicy 260°-280°C. Od momentu zapłonu, temperatura bardzo szybko wzrasta do 500°-550°C. (Dla porównania – płonąca zapałka osiąga temperaturę okołó 800°C. Natomiast niedopałek papierosa ok. 600°C). Podstawowe składniki pokrywy gleby ulegają łatwemu zapaleniu, gdy wilgotność spadnie poniżej 20%. Dym występujący przy pożarach pokrywy gleby jest jasnej barwy, ponieważ intensywność palenia jest mała oraz występuje nadmiar powietrza (tlenu). Natomiast przy intensywnych pożarach nadmiar powietrza maleje, co skutkuje niezupełnym spalaniem węgla w celulozie. Konwekcja termiczna unosi wtedy duże ilości sadzy, tworząc ciemny dym.

W dzisiejszych czasach w punktach alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) można bez problemu sporządzić mapę – adresu pożaru, na podstawie informacji uzyskanych z dostrzegalni pożarowych. W takim przypadku pożar lasu, który znajduje się w terenie administracyjnym nadleśnictwa jest dokładnie zlokalizowany według adresu leśnego.  Adres leśny to ciąg cyferek i literek. Można z nich odczytać min. regionalną dyrekcję lasów państwowych, nadleśnictwo, obręb leśny leśnictwo, oddział leśny czy pododział leśny. Dla przykładu adres leśny 10-13-1-13-545-a oznacza: Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie-Nadleśnictwo Karwin-Obręb Leśny Karwin-Leśnictwo Gościnowo-Odział Leśny-545-poodział leśny-a.