Wydawca treści Wydawca treści

O nadleśnictwie - schemat organizacyjny

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych oraz nadzoruje działalność ośrodków hodowli zwierzyny i Leśnego Ośrodka Nasiennego.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez jednego inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz, który jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym kierownika gospodarstwa pomocniczego.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw informatycznych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw związanych z IT.

Stanowisko do spraw edukacji i promocji podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należą: prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa, Biuletynu Informacji Publicznej i fan page'u nadleśnictwa na Facebooku.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Leśnictwa Obrębu Karwin:

    Leśnictwo Ustronie - Artur Kaczmarek
    Leśnictwo Grotów - Zenon Rolbiecki
    Leśnictwo Sonsówka - Zbigniew Kowalczyk
    Leśnictwo Odyniec - Jakub Stando
    Leśnictwo Lubiatów - Andrzej Filistowicz
    Leśnictwo Irena - Marek Iwańczuk
    Leśnictwo Wilcze Doły - Ryszard Wielkopolski
    Leśnictwo Solecko - Mariusz Opiela
    Leśnictwo Kościelec - Tomasz Sznajder
    Leśnictwo Bukowo - Danuta Bednarek
    Leśnictwo Kalinówek - Andrzej Bednarek
    Leśnictwo Lipki Wielkie - Tadeusz Szafrański
    Leśnictwo Gościnowo - Roch Kaczorowski

Gospodarstwo Szkółókarskie

     Szkółka Leśna Gościm - w zastępstwie Jakub Stando


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

II Leśny Rajd Hulajnogowy w Grotowie

II Leśny Rajd Hulajnogowy w Grotowie

Ostatni weekend wakacji zgromadził w Nadleśnictwie Karwin pasjonatów „hulania” z całej Polski. Wszystko za sprawą oryginalnego wydarzenia – II Leśnego Rajdu Hulajnogowego, promującego przyjazne lokomocji środki transportu.

Zbiórka uczestników obyła się o godzinie 9.30 w miejscu postoju pojazdów nr 2 położonym w Leśnictwie Grotów. Dwudziestoosobową grupę hulajnóg serdecznie przywitała Pani Joanna Kaczmarek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin oraz będący jednocześnie uczestnikiem wydarzenia Pan Mateusz Grzymałowski – Zastępca Burmistrza Drezdenka.

Jeszcze przed startem odbyły się dwie prelekcje. Pierwsza nawiązująca do historii Grotowa wygłoszona przez pasjonata Pana Juliana Kaczmarka. W drugiej zaś specjalista służby leśnej ds. edukacji w Nadleśnictwie Karwin, Dominik Wieczorkiewicz przybliżył walory przyrodnicze Puszczy Noteckiej. Niedługo potem uczestnicy otrzymali numery startowe. Następnie w zwartej grupie wyruszyli w ponad 25 kilometrową trasę. Podczas przejazdu panowała świetna atmosfera. W zgodzie z naturą goście przemierzali kolejno najciekawsze zakamarki lasu. Co jakiś czas odbywały się krótkie pogadanki na temat ciekawszych elementów przyrody umiejscowionych bezpośrednio przy trasie. Przez cały czas panowałam sielska atmosfera, gdzie uczestnicy zamieniali się hulajnogami czy wzajemnie rozwiązywali drobne kłopoty techniczne. W miejscu postoju pojazdów nr 6 Leśnictwa Odyniec odbył się przystanek na kawę owocową oraz słodki poczęstunek. Około godziny 14.30 wszyscy dotarli do „serca” II Leśnego Rajdu Hulajnogowego – pola namiotowego Grotów 5. Na miejscu gospodarz Pan Amadeusz przywitał gości wyśmienitym poczęstunkiem. Tutaj odbyła się także ceremonia wręczenia medali. Rajd nie miał charakteru wyścigu, więc wszyscy okazali się zwycięzcami. Następnie uczestnicy dokończyli trasę dojeżdżając do mety w Grotowie.

Po zakończeniu rajdu odbyło się ognisko integracyjne, podczas którego odbyły się między innymi warsztaty muzyczne.

Dla wszystkich składamy ogromne podziękowania za uczestnictwo w rajdzie oraz stworzenia fantastycznej atmosfery. Sukcesem wydarzenia jest pokonanie trasy siłami własnych mięśni przez wszystkich uczestników oraz promocja hulajnogi jako środka transportu, który nie pozostawia śladu w środowisku naturalnym.

Do zobaczenia podczas III Leśnego Rajdu Hulajnogowego.